ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ „Мехатроника и чисти технологии“

ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-1.001 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 /ОПНОИР 2014-2020/

(19.12.2016)


  ОБЯВА ЗА АСОЦИИРАН ПАРТНЬОР new  
 

Приложение 1-Аликацонна форма – асоцииран партньор ....

Приложение  2a - Декларация относно избягване на конфликта на интереси за асоциирания партньор ..................

Приложение  3a – Декларация относно съвместно осъществяваните дейности с асоциирани партньор ...............

Приложение 4 – Методология за оценка и подбор ...............top page