Институтът по обща и неорганична химия е един от основните и най-стари химически звена към Българската Академия на Науките. В неговата дейност се включват фундаментални и приложни изследвания, консултантска дейност, експертни изследвания, индустриално приложение, и обучение на специалисти по "неорганична и аналитична химия" и "неорганично материалознание".

Виж още:

Първо представяне на проекта

Национален център по мехатроника и чисти технологии

 

На 30 май  2018 г. в Големия салон на Българската академия на науките се състоя представянето на проекта BG05M2OP001-1.001-0008-С01 „Национа-
лен център по мехатроника и чисти технологии“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Във форума участваха учени, които са членове на създадените научните колективи и на управляващите органи по проекта.  Гости на събитието бяха ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков, ректорът на Техническия университет,  София проф. Георги Михов и ректорът на Химикотехнологичния и металургичен университет  проф. Митко Георгиев.

Представянето с фокус върху Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии – сериозен шанс за подем на научно базираните иновации в България бе открито от координатора на проекта проф. Пламен Стефанов, директор на водещата организация - Института по обща и неорганична химия при  БАН (ИОНХ-БАН). Общи данни за изграждането на Центъра като финансиране, цел, задачи, очакван икономически ефект, сътрудничество с други центрове за върхови постижения и компетентност и др. бяха изнесени от член-кореспондент Константин Хаджииванов, председател на Управителния съвет. Професор Радостина Стоянова от  ИОНХ-БАН и проф. Георги Тодоров от Техническия университет в София запознаха  участниците с научните тематики, които предстои да бъдат разработени и със структурата на създадените за тази цел Работните пакети.

Преди представянето бе проведена пресконференция. Член-кореспондент Хаджииванов, проф. Стефанов и проф. Тодоров  отговориха на въпросите на журналистите, които се интересуваха главно какво е постигнато по проекта в рамките на трите месеца от подписването на договора, как ще бъде използвана научноизследователската инфраструктура на Центъра от всичките 17 партньори и как ще бъде постигната устойчивостта на Националния център по мехатроника и чисти технологии  след прекратяване на финансирането.


INFRAIONH


проект “Съвместна интеркалация на алкални и aлкалоземни йони в дву- и тримерни структури: експерименталнo и теоретичнo моделиране”

top page